poniedziałek, 25 czerwiec 2018

                                                                            

      Domowy biznes              Dokumentacja firmowa          Biznesowy savoir vivre            Ze świata biznesu

Ryzyko walutowe

 

Ryzyko rynkowe

 

Prowadzenie każdego rodzaju biznesu wiąże się z pewnymi rodzajami ryzyka. Jednym z nich jest ryzyko rynkowe, które wiąże się z możliwościami zmiany wartości instrumentów rynkowych, wśród ryzyk rynkowych można zaliczyć:

 

 • Ryzyko stopy procentowej – wynika z faktu, że część aktywów i pasywów firmy uzależniona jest od zmiany stóp procentowych.

 • Ryzyko walutowe – wynika ono z postępującego procesu globalizacji, wzmożonej wymiany handlowej na szczeblu międzynarodowym, gdzie coraz większą rolę zaczynają odgrywać zmieniające się kursy walut. W branżach gdzie obowiązują niskie marże nawet najmniejsze zmiany i spadki na rynku walutowym mogą doprowadzić do problemów finansowych firm. W dużym uproszczeniu jest to ryzyko związane z zainwestowaniem części kapitału w walucie obcej, której stopa jest jeszcze nieznana, a w efekcie przy zmianie kursu walutowego stopa procentowa rzeczywista może być różnić się od zakładanej stopy dochodu z inwestycji. W praktyce funkcjonują trzy rodzaje ryzyka walutowego:

     • ryzyko konwersji – ryzyko przeliczania walut

     • ryzyko walutowe – pokazuje jak zmiana kursu walut może na trwałe wpłynąć na konkurencyjność i rynkową wartość firmy

     • ryzyko transakcyjne – związane ze zmianą kursu przeliczeniowego obcej waluty.